Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
并不 并且 并列 并发 并存 并把 并条 并纱 并置 并联 并行 并集
并不 并且 并列 并发 并存 并把 并条 并纱 并置 并联 并行 并集

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

并条

[bing4 tiao2]
ㄖ兵
کرښندی;جدول کشي;رسامي;قرعه کشي;انځور;انځور کښنه;تابلو;تخته;ترسيم;جدول;دړه;ډېزاين;رسم;سكيچ;ښکنه;کښنه;نخشه;نقاشى;نقش;نګار;درافتنګ;ډيزاين;پرسپېکتيف;جر;کښ;رجه;طرح;کش;کښيده;نقشه;څېره