Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
嘎嘎
嘎嘎 嘎嘎声

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

嘎嘎声

[ga1 ga1 sheng1]
骨骨羘
کرکرانی;چرلنډی;غرغرانک;جړنګاوو;ګړنجاوو;ارتعاش;اهتزاز;تراک;تړ نګول;ټك ټك كول;ټكهار;ټكول;جرنګانه;خرچ;خرچا;خرچېدل;ږغږغۍ;ږغږغى;ږغري;شرنګ;شرنګا;شرنګانی;شرنګی;شرنګول;شڼشڼی;شورماشور جوړول;غالمغال كول;غږغږه;ګډوډول;كرپهار;ګړبول;كړپول;کړنګانی;ګړنجول;ګړنجېدل;لړبکه;متزلزلول;مشوش كول;غړمبى;کرکرۍ;غوړم;خړس و خړوس;غړچول;غربېدل;ټکهار;ګړچېدل;دربېدل;ډبهار;درزدروز;غړوم;ګړبېدل;درزهار;دربهار;کړېدل