Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
转动 转变 转弯 转来 转的 转让 转送
转动 转变 转弯 转来 转的 转让 转送

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

转动

[zhuan3 dong4]
锣笆
ګنګس;اړول;بدلول;بدليدنه;برج;بڼه وركول;بې ځايه كول;بېرته راتلل;په بل مخ اړول;په شاكول;پېر;پېره;پېڼه;پيره;پيښه;تاوول;تاوېدل;تاويدنه;ترجمه كول;ترله وتنه;تغييرول;تمايل;تنبول;توجه كول;ټاپی;چكروهنه;چوپړ;چورلول;چورلېدل;چورليدنه داعصابو پاريدنه;څرخا;څرخول;څرخېدل;څرخيدل;حسين;ځل;څيره;خدمت;دور;دوره;راپه زړه كول;راستنېدل;راغبرګېدل;روڼ;ژباړل;سپارل;ستنول;سيخول;سينګار;شينګری;عوض کول;عوضول;كار;ګبڼۍ اخيستنه;كږ ليچ;ګرځندی;ګرځنی;ګرځول;ګرځيدنه;ګرزول;ګرزېدل;ګوټپېر;کاټول;کږلېچ;لارښودل;لارښوول;لبوزی;لور سيخول;مته;مخ كول;مريله;نوبت;وار;دورېدل;کج لېچ;راګرزول;غونځول;اوښتل;برګشت;پير;ځغونځغول;مرېله;پېچل;پېچ;غړېدل;مخالفول;ثنی;غړل;دايرول;کالکوچ;رغښتل;پک;جاروتل;تروېدل;رغړول;رونډ;نغښتل;جوپه;متوجه;کږېدل;پړمخ;ليندکۍ;ګشت;اړونه;تمبول;مرا_جعه كول