Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
作不 作业 作为 作乐 作乱 作价 作伪 作保 作別 作厚 作古 作司 作呕 作品 作哼 作坊 作姿 作对 作序 作弊 作文 作曲 作木 作案 作清 作物 作用 作粗 作试 作诗 作预
作保证

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

作保证人

[zuo4 bao3 zheng4 ren2]
玂靡
ګرانټي;برمته;پر ذمه اخستل;پر غاړه اخيستنه;په ذمه اخستل;تضمين;تضمينول;خسمانه;خسمانه کول;ذمه داري;ذمه واري;رهن;سينه ټپو نه;سينه ټپول;ضمانت;ضمانت کول;ضمانت کونه;ګاڼه کول;ګرو;ګروي;ګڼیه;ګڼیه اېښودل;لره خوا;ضمانت نامه;تامين;تامينول;ضامن