Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
打上 打下 打中 打交 打仗 打住 打倒 打击 打制 打印 打卷 打呼 打哆 打哈 打喷 打字 打岔 打扑 打扰 打招 打捞 打架 打死 打比 打火 打猎 打瞌 打翻 打起 打针 打铃 打闪 打雷 打靶 打高
打喷嚏

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

打喷嚏

[da3 pen1 ti4]
ゴ糛馈
نګی;نوږى;اتروشی;اتروشی کول;انټوسېدل;انټوسی;انټوسی کول;انږېدل;انږی کول;بړچ;بړچ وهل;بړچول;بړچونه;بړچېدل;بړچېدنه;بړچېده;بړچی;پرچ;پرچنګ;پرچنه;پرچېدل;پرچی;پرشېدل;پرنجل;پرنجونګ;پرنجېدل;ترچ;ترچل;ترنجی;ترنجی کول;درچل;درچنه;رنجېدل تر نجېدل;نږل;نږي کول;ننږی;نوږل;انټوسي;انګی;پرچل;نوږېدل;نږى