Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
施加 施工 施巫 施政 施礼 施粪 施舍 施行 施魔
施加 施工 施巫 施政 施礼 施粪 施舍 施行 施魔

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

施政

[shi1 zheng4]
琁現
ناظريت;اداره;اداره کونه;امارت;چارچلونه;چلونځی;حکمراني;حکومت;سرکار;کرڼه;انتظام;د وزيرانو هيئت;کارداري