Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
讨厌 讨论 讨还

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

讨 ... 欢心

癚 ... 舧み
محبوبا;انډيواله;جانان;حبيب;دلبر;دلدار;شهۍ;عاشق;کرم;کلم;لالى;ليلا;محبوبه;معشوقه;مين;مينه;نګاره;يار;دل سوزه;دلارامه;سمنبويه;دلارام;شاهده;معشوق;مينه وړی;دلبره;لالی;سالواله;دلداره;ترکه