Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
儿媳 儿子 儿童 儿茶
儿童 儿童时 儿童期

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

儿童期

[er2 tong2]
ㄠ担戳
ماشوم توب;نواله نزاله;کچټ توب;طفلي;طفوليت;کمکيتوب;کمکينه;کمکيوالی;کوچټتوب;کوچټوالی;کوچنيتوب;کوچنيواله;کوچنیوالى;کوچنيوالی;ماشومتوب;ماشومتيا;ماشوموالى;هلکتوب;هلکوالی;هلکينه;ورکوټوالی;وړکتوب;وړکينه;وړوکتوب;وړوکتيا;وړوکوالی;کچوټوالی;صباوت;صغارت;کوچټ توب;صغر;هلکت