Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
粗劣 粗壮 粗布 粗心 粗放 粗杂 粗砂 粗粉 粗糙 粗言 粗野 粗鲁
粗杂材

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

粗杂材

[cu1 za2 cai2]
彩馒
چڼ;خلپل;(برسيرنه);(په برش);(لكه د تو پك دګولۍ);ببره لكۍ;برس;برس يا برش;برش;بنجخى;بهارۍ;بهری;بورس;تماس;تو ږل يا جارو كول;تېرېدنه;جارو;جاروکول;چمنی;چوملک;چوڼلی;چيل;رنګول;رېبځ;رېبځول;رېبځونی;رېبز;سر بيرنه;سربيرن تېرېدل;غونج;غونج منج;ګړول;ګڼ بوټى;ګڼ ځنګل;ګنجلک;ګنځې;ګونجې;کوړيت;کونجيلک;لنډاخ وډب;لنډه جګړه لنډه مقامله;موښل;درګوټې;پېلوځی;کرکڼه;کرکڼ;پرېولل