Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
限定 限幅 限有
限定 限幅 限有

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

限定

[xian4 ding4]
﹚
ټاكلى;محدود;محدود شوى;کودن;منحصر;کوټه;محصور;مختنق;مقيد;تنګ;باطن;سپېدلی