Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
扩大 扩展 扩建 扩张 扩散
扩大 扩展 扩建 扩张 扩散

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

扩散

[kuo4 san4]
耎床
تيت شوى;تيتول;تيتېدل;خپرول;خپرېدل;شيندل;شيندلى شوى;كېدل;لونېدل;پراګنده