Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
柳属 柳树
柳属植

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

柳属植物

[liu3 shu3 zhi2 wu4]
琱妮从
خروله;زېړبخون;زېړغلن;زېړوټی;زېړوزمه;زېړوشمه;ژړ بخونه;ژړ تښتيدلۍ;ژړ زبيښيلۍ;ژړبخون;ژړوزمه;ژړوشمه;ژېړ شانته;ژېړ غوندې;ژېړ وزمه;وله