Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
凉丝 凉鞋 凉飕
凉飕飕

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

凉飕飕

[liang2 sou1 sou1]
睤腂腂
تازه;تاند;ساړه;سردسېره;سړڅد;سړزوي;سړزي;سړېچن;سوړ;سوړمزاجه;سېرونې;لګښت;يخزڼی;سرڅه