Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
转动 转变 转弯 转来 转的 转让 转送
转动 转变 转弯 转来 转的 转让 转送

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

转动

  1. [zhuan4 dong4]
    锣笆
    بېځل;پخوړول;پنډی کول;تاوول;تاوېدل;چورلک;چورلول;چورلونګ;چورلونه;چورلېدل;چورلېدنګ;چورلېدنه;چورليدل;څرخ;څرخ خوړل;څرخول;څرخونه;څرخېدل;څرخېده;رېشل;زبېښل;ژنل;سربډالي;سرګرځېدنه;ګرزول;ګرزېدل;کښېختل;نښتېځل;نښېځل;نيښل;ورېسل;ورېشل;کلېچول
  2. [zhuan4 dong4]
    锣笆
    بېځل;پخوړول;پنډی کول;تاوول;تاوېدل;چورلک;چورلول;چورلونګ;چورلونه;چورلېدل;چورلېدنګ;چورلېدنه;چورليدل;څرخ;څرخ خوړل;څرخول;څرخونه;څرخېدل;څرخېده;رېشل;زبېښل;ژنل;سربډالي;سرګرځېدنه;ګرزول;ګرزېدل;کښېختل;نښتېځل;نښېځل;نيښل;ورېسل;ورېشل;کلېچول