Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
火儿 火山 火星 火烧 火箭 火花 火葬 火车 火鸡
火儿 火山 火星 火烧 火箭 火花 火葬 火车 火鸡

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

火儿

[huor3]
ㄠ
بږرکی;برګ;برګېدل;بوټ;بوڅ;په تاو;په غوسه;په قار;ترس;توغمناک;خوا توری;خوابدی;دړدېدل;غضبناک;غوسه شوی;قارجن;قهر ژلی;قهرجن;کارجن;مرور;هشګوڼى;مټکر;ترنکي;کغار;توغمه ناک;غاښ چيچن;سورسترګی;بوځ;بړوس;غصه ناک;پژرکی;پړسنده;دردېدل;شديد;خفه;زړه شين;دردمن