Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
适于 适合 适宜 适时 适用 适配
适于男 适于耕

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

适于男人的

[shi4 yu2 nan2 ren2 de5]
続╧
په ميړاڼه;په نار ينتوب;زړه ور;شريف;مړنی;ميړنى;ميړنی;ميړه مخی;نر;نرګاړی;زړن;رشيد;ځګرور;شجاع;نارينه;همتناک