Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
交互 交出 交办 交叉 交叠 交响 交售 交媾 交存 交往 交情 交战 交换 交易 交替 交涉 交火 交纳 交谈 交货 交错
交战的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

交战的双方

[jiao1 zhan4 de5 shuang1 fang1]
ユ驹蛮よ
بدخلقه;بدخويه;ترينګلى;جګړاوو;جنګ کوونکی;جنګجو;جنګره;جنګړیځ;جنګېدونکی;چرکی;دجګړې په حالت كې به جنګ لګيا;دجنګ په حال كې;سرماتوک;سره په جنګ;سوټه مار;شتی;لچر;لړاوو;لنډور;متحارب;متخاصم;يالى;محاربوي;محارب;ښكېل;غليمانه ;مُتحارِب