Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
据以 据说
据以取

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

据以取名的

[ju4 yi3 qu3 ming2 de5]
沮
اسم;افشار;اواز کول;بلل;په نامه بلل;تسميه;تعيينول;ټاکل;چيغه ور کول;حاضرول;رابلل;ږغ کول;رنګه;زهرورکول;ګمارل;ګومارل;لومړی نوم;مقررول;منصوبول;نام;نوم;نوم ورکول;نومل;نومول;نومېيل;نوميالی;نامه;اطلاقول;نومانده;نومړى;ستايل;عنوان;استازى په بې نظمۍ تورنول;كانديدول;نامتو;نامي;نومولى