Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
移位 移入 移动 移居 移数 移植 移殖 移民 移调
移位 移入 移动 移居 移数 移植 移殖 移民 移调

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

移数

[yi2 shu4]
簿计
اړول;انتقالول;اوښتل;بانه;بدلول;بدلون;بدلېدل;پلمه;پيره;پيره داري;تبديلول;تغييرول;ټيم;ځمبل;ځومبېدل;څېښتونه;خپل خر تر اوبو پورې ايستل;خت;خر تر اوبو پورې ايستل;خوځېدل;خوزول;خولمول;روڼ;ښورول;ښورېدل;عوض کول;عوضول;ګذران كول;کټېدل;کډه بارول;کډه تلل;کرړول;کرړېدل;کميس;لړل;نوبت;هوبله;وسيله;خوځول;رسته;چلېدل;متحرک;مارش;بېځایه