Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
紧凑 紧切 紧张 紧急 紧抱 紧握
紧急事 紧急地

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

紧急地

[jin3 ji2 de5]
候
ارمتى;استخراجول;اظهارول;اظهرېدل;افاده کول;انټر;باسل;بيانول;پړنګی;پنډو;په بشپړه تو ګه;په لوی لاس;تېز;ټاكلى;جلت;جلوس ايستل;جيولوجي;چابک;چاخ;چټک;چست;څرګند;څرګندول;څرګندونكى;ځغلند;د لاسه;راکاږل;رو ښان;روڼ;روى;صريح;فرض;قصدأ;ګرځندی;ګړندى;ګړندی;کست;(په);کښل;لاريون ايستل;ليليه;نښتيځل;ويل;اعلامول;ظاهرول;نماينده ګي