Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
会友 会员 会客 会引 会感 会晤 会死 会漏 会籍 会诊 会话 会道
会友 会员 会客 会引 会感 会晤 会死 会漏 会籍 会诊 会话 会道

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

会客

[hui4 ke4]
穦
اخيستل;استقبالول;پذيرايىكول;پوهيدل;پيداكول;تلقى كول;دننو تواجازه وركول;رسول;رسيدل;روغبړكول;مخې ته وتل;منظورول;منل;موندل;نيول;هرکلى کول;حصولول;بودول;قبضول;قبولول;قبلول;تحصيلول;خوږېدل;خپلول;تلقي;حضورته منل;هركلى كول