Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
造作 造倾 造反 造小 造就 造币 造影 造成 造船
造币厂 造币的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

造币的

[zao4 bi4 de5]
硑刽
اختراع كول;پاچوى تهيه كول;پنځګون;پيسه;پيسې;ټنګه;دفلزى پيسو جوړول;دوړی;دوه ګون;سكاره كېدل;سكه;سکه;فلزى ټوټه چه حكومت ې پيسو په تو ګه او چت په چلند سكه وهل;مسکوک;يکۍ;سِكه;سِكه وهل_ضربول