Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
回击 回到 回响 回声 回复 回头 回归 回执 回擊 回旋 回条 回来 回笼 回答 回绝 回转
回击 回到 回响 回声 回复 回头 回归 回执 回擊 回旋 回条 回来 回笼 回答 回绝 回转

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

回来

[hui2 lai5]
ㄓ
احضار;اداكونه;استرداد;اعاده;برطرفول;بېرته تګ;بېرته راتلل;بېرته ورکول;بيا اداكول;بياليږنه;بياليږنه ياراوړنه;بيان نامه;بيرته استول;پربل مخ اړول;په بدله كى;په عوض كى;په ونج كى;تاجيل;تحويلول;ترجيع;تسليمول;جارواته;جاروتل;جاروتنه;جواب ورکول;حاصل;ځواب ور ګرزول;ځوابول;راستنېدل;راستنېده;راغبرګېدل;راغيرګيدل راستنيدل;راګرزيدنه;راواپس کول;رجعت;رجوع;روايت کول;ښايځه;ستنول;ستنېدل;ستنېدنه;شيطاني کول;غاړه;ګرځېدل;ګرځيدل;کرتب;لرې کول;مراجعت;واپس کول;ورستنول;ورستنېدل;ورستنېدنه;ورستنېده;ستنه;ستونېدنه;ستونه;جارياسته;راګرځېده;ارجاع;برګشت;عود;راګرزېدل;راستونېدل;مستردول;پستنه;بيا;بياموندل;غبرګېدل;بېرته;داستازي بياټاكنه;رسمي راپور;يواستازى بيا انتخابول