Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
招供 招待 招致 招认 招请
招供 招待 招致 招认 招请

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

招请

[zhao1 qing3]
┷叫
احضار;استحضار;بلنه;بيشه;پېشه;جلب;حاضرونه;حرفه;دخچاى عبادت ته را بلنه;را غو ښتنه;رشته;کسب;مشغولا;دنده;مقام;وظيفه