Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
布丁 布匹 布告 布局 布幕 布景 布满 布点 布线 布谷
布丁 布匹 布告 布局 布幕 布景 布满 布点 布线 布谷

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

布点

[bu4 dian3]
ガ翴
اشاعت;انتشار;اوارونه;اوارېدنه;تقسيم;تقسيمات;تقسيمونه;تقسيمېده;توزيع;خپرونګ;خورونه;خورېدنه;غوړونګ;غوړونه;وېش;وېشنه;خپرونه;تصنيف