to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]

ردیگ

  1. [(رَ د_ دَ_ یَگ)]
    ریپینگ، بَڑّگ. *.
    Synonym: ردیگ
  2. [(رِ دِ ی گ)]
    بلوچستان ءَ جاگھے ءِ نام اِنت.
    Synonym: ردیگ
^ top of page